موا اولیه در صنایع دارویی

ایزوپروپیل الکل 
اسید اسکوربیک