مقالات

بررسی اثر اسید سیتریک و پروبیوتیک بر میکروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل

خرید جوهر لیمو در تهران - فروش جوهر لیمو در تهران

 

بررسی اثر اسید سیتریک و پروبیوتیک بر میکروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل

میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش زنـبـورعسـل، شامل میکروارگانیسمهاي مختـلـف اسـت. برای خرید جوهر لیمو در تهران یا اسید سیتریک با ما در ارتباط باشید. حضـور جمعیت کثیري از این میکروارگانیسمها به دلایل زیر براي میزبان ضروري است:

کمک به فرایند هضم مواد غذایی؛

کمک به سنتز و جذب ویتامینها و مواد معدنی؛

تجزیه پلی ساکاریدها؛

تحریک سیستم ایمنی؛

جمعیت میکروفلور طبیعی روده تحت تأثیر عوامل مختلف، نظیر: تغییرات جیره غذایی، استفاده از آنتـی بیوتیک‌ها براي درمان، تـراکـم بـالاي افـراد گلـه، دستخوش تغییراتی می گردد.

از آنجایی که امروزه در صنعت پرورش زنبور و دام و طیـور، بـه مـنـظـور دستیابی به سطوح بالاي اقتصادي، زنبـور و دام و طیور در سیستمهاي پرورشی متراکم با جمعیتهـاي زیاد پرورش و نگهداري میشوند، به همین جـهـت، تحت تأثیر عوامل گوناگون در معرض تـنـش قـرار میگیرند. شما مشتریان گرامی در خصوص خرید جوهر لیمو در تهران یا همان اسید سیتریک می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

همان گونه که اشاره گردید، این عوامل بـه اختلال در تعادل میکروفلور روده و در نـتـیـجـه تضعیف مکانیسمهاي دفاعی بدن منجر مـیگـردد و بدین ترتیب، اجرام بیماریزا فرصت فعالـیـت پـیـدا میکنند.

در چنین شرایطی به منظور مهار یا حذف اجـرام زیان آور موجود در روده و همچنین بـهـبـود بـازده غذایی و افزایش تولید، از افزودنیهاي غذایـی ضـد میکروبی مانند آنتی بیوتیک ها استـفـاده مـی شـود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف مستمر و طولانـی مدت مقادیر تحت درمانی این ترکیبات ممکن اسـت به حضور بقایاي آنها در فراورده‌هاي غذایی مـنـجـر گردیده و پس از مدتی مـوجـب بـه وجـود آمـدن میکروارگانیسمهاي مقاوم به داروها در انسان گـردد.

 

همچنین بخوانید: تاریخچه تولید اسید سیتریک

 

مصرف بی رویه  آنتی بیوتیک ها

بر اساس گزارش‌هاي موجود، افزایـش روز افـزون ناهنجاريهاي مادر زادي، وقوع بیماريهاي مـزمـن، عدم تأثیر آنتی‌بیوتیک‌ها، به مصرف بـی‌رویـه ایـن ترکیبات نسبت داده میشود.

با توجه به موارد فـوق، در حال حاضر استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در خـوراك حیوانات در برخی کشورها به طور کامل ممنوع شده و در سایر کشورها نیز به تدریج رو به کاهـش نـهـاده است.

استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها براي درمان و پیشگـیـري از بیماري‌هاي زنبور عسل، نه تنها بـاعـث ایـجـاد مقاومت دارویی در بدن میشود، بلکه سبب بـه هـم خوردن فلور نرمال مفید دستگاه گوارش شده، بدن را مستعد انواع بیماري‌ها می‌کند.

در مقابل، با استفاده از پروبیوتیک‌ها به عنوان میکروارگانیسم‌هایی کـه در محیط زنده با عامل میکروبی پاتوژن مقابله می‌کنـنـد، می‌تـــوان از طریق خوراکی فرد را در برابر عـامـل بیماری‌زا مصون کرد.

شرکت آپادانا تجارت آرشام فروش جوهر لیمو در تهران را بر عهده دارد.

خرید جوهر لیمو در تهران - فروش جوهر لیمو در تهران

 

این عوامل میکروارگانیسم‌هاي زنده هستند که بـه صورت سلول‌هاي خشک شده و یـا بـه هـمـراه محصولات تخمیري مصرف می‌شوند و مصرف ایـن عوامل در قسمتهاي مختلف بدن از جـملـه دهـان، دستگاه گوارش، دستگاه ادراري، تناسلی و دسـتـگـاه تنفسی فوقانی نقش مهمی در بازدارندگی از عفونـت دارند.

 

بیشتر بخوانید: کاربرد اسید سیتریک به عنوان طعم دهنده دارویی

 

از این عوامل میتوان هم در درمان و هـم در پیشگیري از بیماريهاي عفونی استفـاده کـرد. ایـن عوامل شامل انواع لاکتوباسیلوس ها، ساکارمـیـسـس، بیفیدوباکتریم، انتروکوکوس و کلسـتـریـدیـومهـا و مخمر ساکارومایسس هستند که با مکـانـیـسـمهـاي متعددي، از جمله تولید مواد ضد میکروبی، تـولـیـد مواد و اسیدهاي آلی، فعال نمودن سیستم ایمنی بدن، رقابت بر سر مواد غذایی با عامل پاتوژن و اشـغـال گیرنده سلول میزبان باعث مهار رشد و تکثیر عوامـل بیماریزا در آن محل از بدن میشوند.

حسن استـفـاده از این عوامل، ارزانی، فراوانی، خطر کم کاربرد و در بعضی موارد تحریک سریع سیستم ایمنـی مـیـزبـان است. شما مشتریان گرامی در خصوص خرید جوهر لیمو در تهران یا همان اسید سیتریک می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اهمیت پروبیوتیـک هـا ابتـدا بـه عنـوان فـاکتور تحریک کننده رشد در نظر گرفته شد و بعدها توسط فولر به عنوان یک نــوع تغذیـه میکروبـی زنـده کـه داراي تأثیرات مفیدي در میزبان است، مطرح گردیـد.

نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد که از عوامل اسیدي کننده دستگاه گوارش نیز می توان به عنوان جایگزینی براي مواد ضد میکروبی استفاده نمود بخصوص در زمان محدودیت در استفاده از مواد ضد میکروبی استفاده از عوامل اسیدي کننده دستگاه گوارش کمک بزرگی در نگهداري تعادل میکروبی دستگاه گوارش میکند.

اسیدي کننده هاي دستگاه گوارش با کاهش pHخوراك، دستگاه گوارش و سیتوپلاسم میکروبی باعث محدودیت در رشد باکتريهاي بیماریزاي دستگاه گوارش و در نتیجه، افزایش رشد و بازدهی غذایی در دام و طیور می شوند.

شرکت آپادانا تجارت آرشام فروش جوهر لیمو در تهران را بر عهده دارد.

خرید جوهر لیمو در تهران - فروش جوهر لیمو در تهران

 

 

نتیجه گیری

جمعیت میکروفلور طبیعی روده زنبور عسل تحت تأثیر عوامل مختلف، نظیر: تغییرات جیره غذایی، استفاده از آنتی بیوتیکها براي درمان و تراکم بالاي افراد گله دستخوش تغییراتی میگردد.

همان گونه که اشاره گردید، این عوامل به اختلال در تعادل میکروفلور روده و در نتیجه تضعیف مکانیسم هاي دفاعی بدن منجر می گردد و بدین ترتیب اجرام بیماریزا فرصت فعالیت پیدا می کنند.

در چنین شرایطی به منظور مهار یا حذف اجرام زیان آور موجود در روده و همچنین بهبود بازده غذایی و افزایش تولید، از افزودنی هاي غذایی ضد میکروبی مانند آنتیبیوتیکها استفاده میشود.

بررسیها نشان می دهد که مصرف مستمر و طولانی مدت مقادیر تحت درمانی این ترکیبات ممکن است به حضور بقایاي آنها در فراوردههاي غذایی منجر گردیده، پس از مدتی موجب به وجود آمدن میکروارگانیسمهاي مقاوم به داروها در انسان گردد. شرکت آپادانا تجارت آرشام فروش جوهر لیمو در تهران را بر عهده دارد.

در همین راستا، از افزودنی هاي مجاز خوراکی مانند اسیدهاي آلی و پروبیوتیک ها که بتواند این مشکل را ساده تر کند همراه با حذف آنتی بیوتیک‌ها در تغذیه استفاده می شود.

اسیدي کننده هاي دستگاه گوارش با کاهش pH خوراك، دستگاه گوارش و سیتوپلاسم میکروبی باعث محدودیت در رشد باکتري هاي بیماریزاي دستگاه گوارش و در نتیجه افزایش رشد و بازدهی غذایی در دام و طیور می شوند.

 

مطالعه کنید: ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ از ﮐﺎه ﮔﻨﺪم و ﺑﺎﮔﺎس ﺧﺎم ﻧﯿﺸﮑﺮ

 

اسید سیتریک بر روي باکتريهاي جداسازي شده از دستگاه گوارش زنبور عسل

آزمایش هاي انجام شده در این تحقیق نشان می‌دهد که اسید سیتریک بر روي باکتريهاي جداسازي شده از دستگاه گوارش زنبور عسل مؤثر است و میزان MIC براي هر یک از باکتري ها به دست آمد، که بیشترین مقدار متعلق به باکتري برانهاملا کاتارهالیس و کمترین مقدار متعلق به اشیریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه بود.

از آنجایی که لاکتوباسیلوس ها، نسبت به pH بی تفاوت هستند، توانایی تحمل کردن ناگهانی و تفاوت زیاد بین pH داخلی و خارجی را دارند.

احتمالاً به دلیل نوع دیواره سلولی، عوامل فوق توانایی خروج را دارند و تعادل برقرار می شود.

آزمایشهاي انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که اسید سیتریک بر روي لاکتوباسیلوس هاي جدا سازي شده از دستگاه گوارش زنبور عسل اثري ندارد.

یکی از نتایج با ارزش این تحقیق این مسأله است که اسید سیتریک بر باکتريهاي پاتوژن دستگاه گوارش زنبور عسل مؤثر بوده، باعث محدودیت در رشد آنها میشود، ولی بر باکتريهاي مفید موجود در دستگاه گوارش زنبور عسل، مانند لاکتوباسیلوس ها اثري ندارد.

در نتیجه، می توان از اسید سیتریک براي از بین بردن باکتري هاي پاتوژن استفاده کرد، بدون آنکه تاثیري بر باکتري هاي مفید داشته باشد.

شما مشتریان گرامی در خصوص خرید جوهر لیمو در تهران یا همان اسید سیتریک می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

خرید جوهر لیمو در تهران- فروش جوهر لیمو در تهران

 

در این تحقیق براي اولین بار اثر ضد میکروبی پروبیوتیک تجاري ساکارومایسس سرویزیه بر باکتريهاي جداسازي شده از دستگاه گوارش زنبور عسل بررسی گردید. با توجه به اینکه هاله عدم رشد مشاهده نشد و در تمام چاهک هاي میکروتیتر پلیت باکتري ها رشد کرده بود، این نتیجه حاصل شد که پروبیوتیک تجاري ساکارومایسس سرویزیه در غلظت هاي تهیه شده فاقد اثر ضد میکروبی کامل بر باکتريهاي جداسازي شده از دستگاه گوارش زنبور عسل است.

اثر پروبیوتیک تجاري ساکارومایسس سرویزیه بر تعداد باکتريهاي جداسازي شده از دستگاه گوارش زنبور عسل

با توجه به این مساله، اثر پروبیوتیک تجاري ساکارومایسس سرویزیه بر تعداد باکتريهاي جداسازي شده از دستگاه گوارش زنبور عسل بررسی گردید.

نتایج بهدست آمده نشان میدهد که پروبیوتیک تجاري ساکارومایسس سرویزیه در تمامی غلظتهاي تهیه شده باعث کاهش تعداد باکتريهاي باسیلوس سابتیلیس و اشیریشیا کلی می شود ولی در بالاترین غلظت باعث کاهش تعداد تمامی باکتريهاي جداسازي شده از دستگاه گوارش زنبور عسل و افزایش تعداد لاکتو باسیلوسهاي جداسازي شده از دستگاه گوارش زنبور عسل می شود.

در بالاترین غلظت، افزایش تعداد لاکتو باسیلوس ها بیشتر مشاهده شد.

علت اینکه پروبیوتیک تجاري ساکارومایسس سرویزیه باعث افزایش تعداد لاکتو باسیلوس هاي جداسازي شده از دستگاه گوارش زنبور عسل میشود، به صورت زیر توضیح داده می شود:

تجمع یافتن بیش از اندازه اسید لاکتیک در محیط باعث مهار رشد لاکتو باسیلوس ها می شود.

مخمر ساکارومایسس سرویزیه اسید لاکتیک موجود در محیط را جذب کرده، از آن به عنوان منبع کربن استفاده میکند و باعث کاهش غلظت آن میشود.

در نتیجه، باعث افزایش رشد لاکتوباسیلوس ها می شود. تجمع یافتن بیش از اندازه پر اکسید هیدروژن مهار کننده رشد باکتري هاي اسید لاکتیک است.

مخمر ساکارومایسس سرویزیه باعث حذف پر اکسید هیدروژن می شود.

شما مشتریان گرامی در خصوص خرید جوهر لیمو در تهران یا همان اسید سیتریک می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

جمع بندی

براي درمان بیماري هاي زنبور عسل از آنتی بیوتیک ها استفاده می شود.

استفاده از آنتی بیوتیکها میکرو ارگانیسمهاي مفید را از بین برده، تعادل میکروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل را بر هم می زند.

مشکل دیگر در استفاده از آنتی بیوتیکها در تولید محصولات غذایی، ایجاد باکتريهاي مقاوم به آنتی بیوتیک است.

براي حل این مشکل سازمان هاي متعددي استفاده از آنتی بیوتیک ها را در تولیدات محصولات غذایی محدود کرده، از افزودنی هاي مجاز براي این امر استفاده می‌کنند.

از میان آنها می‌توان به پروبیوتیک ها و اسید سیتریک اشاره کرد که هم خاصیت ضد باکتریایی دارند و هم در تغذیه زنبور عسل استفاده میشوند.

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هاي زنده اي هستند که وقتی توسط میزبان مصرف می شوند در سلامتی میزبان داراي تأثیرات مفیدي از طریق برقراري تعادل در میکروفلور رودهاي هستند.

پروبیوتیک شامل لاکتوباسیلوسها، بیفیدوباکترها و مخمرها هستند.

هدف از این مطالعه بررسی کاربرد مخمر ساکارومایسس سرویزیه به عنـــوان یک ارگانیسم پروبیوتیکی و اسید سیتریک به عنوان اسیدي کننده دستگاه گوارش براي محدودیت در رشد باکتريهاي بیماریزاي دستگاه گوارش بود.

در این تحقیق، باکتري هاي موجود در دستگاه گوارش زنبور عسل جداسازي و شناسایی شدند. سپس تأثیر اسید سیتریک و پروبیوتیک بر این باکتريها، بررسی گردید.

مشاهده شد که اسید سیتریک بر روي باکتري هاي جدا شده از دستگاه گوارش زنبور عسل مؤثر بوده، میزان MICبراي هر یک از باکتري ها به دست آمد و مخمر ساکارومایسس سرویزیه باعث کاهش تعداد باکتري هاي موجود در دستگاه گوارش زنبور عسل میشود.

شما مشتریان گرامی در خصوص فروش جوهر لیمو در تهران یا همان اسید سیتریک می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

         دانلود مقاله بررسی اثر اسید سیتریک و پروبیوتیک بر میکروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل

    دانلود مقاله بررسی اثر اسید سیتریک و پروبیوتیک بر میکروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *